⚡️ Путін підписав укази про визнання «ЛНР» та «ДНР»

193
Владимир Путин
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ñâîåãî îáðàùåíèÿ î ïðèçíàíèè íåçàâèñèìîñòè Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé Ðåñïóáëèêè. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання «ЛНР» та «ДНР».

Путін і Пушилін підписали договір про дружбу, співпрацю та допомоги між РФ та «ДНР».

Путін і Пасічник підписали в Кремлі договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та «ЛНР».

Путін привітав голів «ДНР» та «ЛНР» з підписанням цих договорів.